Wonion en gemeente tekenen samenwerkingsovereenkomst over huisvesting extra statushouders

Donderdag 13 oktober ondertekenen Harrie Kuypers, directeur-bestuurder van Wonion en wethouder Peter van de Wardt een samenwerkingsovereenkomst over de huisvesting van extra statushouders. Na het raadsbesluit van juli, een belangrijke formele stap op weg naar de daadwerkelijke realisering van de tijdelijke woningen voor statushouders.


Samenwerkingsovereenkomst

In de samenwerkingsovereenkomst hebben beide partijen afspraken vastgelegd over het proces en de planning (zoals het opsplitsen van de huisvesting van de extra statushouders in twee fases), over de locaties, de financiën en de communicatie. In de overeenkomst is vastgelegd dat Wonion verantwoordelijk is voor de realisatie van de huisvesting en de gemeente voor het openbare gebied.


Huisvesting voor statushouders nog hard nodig

Ondanks dat er AZC’s sluiten, is het nog hard nodig vluchtelingen met een verblijfsstatus te huisvesten. De toestroom van vluchtelingen naar Nederland is op dit moment afgenomen maar er wonen nog zo’n 14.000 statushouders in AZC’s. Daarom zijn er nog steeds woningen nodig voor statushouders.

Stand van zaken 1e fase In de eerste fase worden ca 50 statushouders gehuisvest op vijf locaties verspreid over de gemeente. Deze 1e fase wordt medio 2017 afgerond. Voor alle locaties zijn klankbordgroepen gevormd. Met deze groepen is vanaf de zomer de inrichting van het terrein, de uitstraling van de tijdelijke woningen en de integratie verder doorgesproken. In lijn met de wens van de gemeenteraad nemen Wonion en de gemeente tijd voor de gesprekken met de klankbordgroepen. Daardoor is de planning iets opgeschoven.

De plannen in Varsseveld zijn het verst gevorderd en worden dan ook als eerste opgeleverd. De werkzaamheden aan de voormalige peuterspeelzaal (Roggestraat) starten op korte termijn. Naar verwachting kunnen de statushouders eind dit jaar hun intrek nemen. Wonion start ook binnenkort met de werkzaamheden aan de Emmastraat. Volgens planning worden de zes tijdelijke woningen eveneens eind dit jaar opgeleverd. Voor Sinderen is de verwachting dat de zes tijdelijke woningen in het eerste kwartaal van 2017 kunnen worden opgeleverd.

De klankbordgroep in Netterden heeft extra tijd gekregen om een eigen voorstel in te dienen voor de huisvesting van statushouders in Netterden. Medio november moet het plan bij de gemeente zijn ingediend.

Op dit moment worden de plannen voor de St. Jorisschool verder uitgewerkt. Hierbij is een goede

afstemming tussen de tijdelijke huisvesting voor de periode van 10 jaar en de realisatie van appartementen na 10 jaar van belang. De verwachting is dat in het eerste kwartaal van 2017 gestart kan worden met de verbouwing.

2e fase Vanaf november, als de eerste locaties worden opgeleverd starten gemeente en Wonion de evaluatie over fase 1. Vervolgens komt er een voorstel voor de 2e fase.