Verslag ALV 29/03/2017

Verslag Algemene Ledenvergadering  VARSSEVELDS BELANG  29 maart 2017, 20.00 uur in het Borchuus

Afwezig met kennisgeving: Marcel Zweers, Robert Bolk, Marieke Schuurman, Anja Weenink, Mariska Tuut en R. van der Meulen-Bolder.
Aantal aanwezige leden: 27 + het voltallige bestuur.

01.    Opening
Adrie Bout heet iedereen welkom en opent de vergadering. Fijn dat jullie er zijn. Hij vraagt of iemand nog een toevoeging heeft op de agenda. Dit is niet het geval.

02. Notulen jaarvergadering 22 maart 2016
Er zijn geen vragen over de notulen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

03. Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen ingekomen stukken.
Adrie Bout meldt wel dat we via de gebiedsmakelaar de vraag hebben gekregen of we een bestemming weten voor het hout dat vrijkomt bij de aanleg van de fietstunnel bij de Zelhemseweg. Joop Schuurman noemt speeltoestellen voor de kinderen. We zullen deze suggestie doorgeven.
Op initiatief van VB is er samen met VIV en VOV een platform opgericht met de naam VGGK (Varsseveld Geeft Geen Krimp). De aanleiding hiertoe zijn de zorgen over de fysieke ontwikkeling van het dorp. Er is een procesbeschrijving gemaakt hoe we samen dingen aan kunnen pakken.
Het is bekend dat er voor Varsseveld bijna geen woningcontingenten zijn, er is weinig te koop. Er is met name weinig aanbod voor senioren, zij trekken weg naar omliggende gemeentes. Dit heeft VB zich aangetrokken. Duidelijk hierbij is dat VB geen politiek belang heeft. Hetzelfde geldt voor supermarkt-discussie. Uit de door VB gehouden behoeftepeiling kwam (ongevraagd) naar voren dat er behoefte is aan een extra supermarkt. Veel mensen gaan nu elders boodschappen doen. Dat is niet goed voor het dorp.
In goed overleg met VIV en VOV willen wij een handreiking doen naar de politiek over dit soort onderwerpen. Dit kan input zijn voor de omgevingsvisie. Deze wordt vast gesteld door de gemeente.
Opmerking vanuit de zaal: er staan veel winkelpanden leeg, kunnen deze niet omgebouwd worden naar woningen? Dit is een punt van aandacht.

04. Jaarverslag 2016
Dit wordt kort toegelicht door de secretaris.

05. Financieel verslag 2016 + begroting 2017
Ingrid Leneman, penningmeester, doet verslag van de financiële situatie. Er is een klein positief saldo.
In 2018 bestaat VB 100 jaar, hiervoor zal een aantal festiviteiten door het jaar heen georganiseerd worden. Dit zal bekostigd worden uit de algemene reserves.
De penningmeester vraagt aandacht voor de Rabobank Clubkascampagne met verzoek op VB te stemmen.
Er zijn geen vragen met dank aan de penningmeester voor de duidelijke uitleg.

06. Verslag kascommissie 2016
De kascommissie bestond uit Gilbert Legters en Joop Schuurman. Zij hebben de administratie gecontroleerd en hebben alle lof hiervoor, het zag er keurig uit. Overzichtelijk en inzichtelijk. Bij steekproeven zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, vragen werden adequaat beantwoord. Een prima penningmeester. Zij vragen de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Hiermee wordt ingestemd.

07. Benoeming nieuwe kascommissie 2017
Gilbert Legters is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Joop Schuurman blijft aan als lid. Bendick Klein Wassink meldt zich als nieuw lid, waarvoor dank.

08. Bestuursverkiezing
Adrie Bout, Ingrid Leneman en Corrie van Liere zijn aftredend en herkiesbaar. Zij geven aan nog te willen blijven. Corrie van Liere heeft wel aangegeven niet meer het secretariaat te willen voeren, maar wel als bestuurslid te willen blijven. Zij wordt bedankt voor haar inzet als secretaris. Eemn boeket bloemen wordt door Adrie aan Corrie overhandigd.
Als nieuw bestuurslid wordt Wilma Hendriksen voorgesteld, er zijn geen tegenkandidaten. Zij zal het secretariaat gaan voeren.
De vergadering stemt unaniem in met de voorgestelde benoemingen.

09. Presentatie nieuwe website en vooruitblik op het 100-jarig bestaan in 2018
Lucel presenteert onze nieuwe website samen met Jaap Veldhorst. Het blijkt dat je een website moet blijven vernieuwen. Veel oud archief is opgeschoond. Er is nu een frisse uitstraling. VB zit ook op facebook. Lucel doet een oproep deze te liken. Jaap meldt dat de nieuwe website geschikt is voor mobiel en tablet.
Arno meldt dat er een intensievere samenwerking is met Varsseveld online. Het was de laatste tijd stil in het ‘digitale dorp’. Er is contact gelegd en dit kwam op het juiste moment. De redactie van Varsseveld online stond op het punt de stekker er uit te trekken. Maar gelukkig is er weer nieuw leven ingeblazen. Er staat weer veel op. Arno doet een oproep activiteiten aan te melden op Varsseveld online, ook foto’s zijn welkom. Er wordt bekeken of de site van VB en van Varsseveld online gekoppeld kunnen worden. Adrie voegt nog toe dat Varsseveld online een middel is om activiteiten met elkaar af te stemmen.
100-jarig jubileum: dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zijn nog geen echte vaste plannen. De gedachte is 4 activiteiten verspreid over het jaar te organiseren, zowel voor leden als niet-leden. Hiervoor wil het bestuur een substantieel deel van het vermogen aanwenden. Adrie vraagt hiervoor toestemming aan de vergadering. Zij gaat akkoord met maximaal € 15.000,00.
Joop Schuurman oppert de festiviteiten te koppelen aan ledenwerving. Dit gaan we zeker doen.
Adrie bedankt de aanwezigen voor de steun.

10. Rondvraag
De heer Scheuter merkt op dat hij mist dat VB laat zien wat ze bereikt heeft, weinig publiciteit. Denk hierbij aan discussie rond biovergister en Ter Horst. Hij wil graag zien dat we dit meer etaleren.
Adrie antwoordt dat het voor VB lastig is op dit soort zaken te reageren omdat dit al snel politiek gekleurd wordt.
Verder wordt er geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

11. Sluiting
De ledenvergadering wordt gesloten en de aanwezigen worden bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.

Nu is de pauze.

Openbare gedeelte
Na de pauze is het thema “wonen in relatie tot zorg”.

Bendick Klein Wassink en René Rots vertellen over Estinea : mensen met een (fysieke en/of verstandelijke) beperking worden door Estinea gehuisvest in specifiek daarvoor bestemde woongroepen. Bijvoorbeeld aan de Lijsterstraat (voorheen de Hoeksteen). Ook “begeleid wonen” zoals in de vml. Adventkerk valt daaronder. Daarnaast wordt dagbestedingsprojecten uitgezet voor aanvullende werkzaamheden bij bedrijven en instanties in het dorp (winkels, het Borchuus, onderhoud hanging baskets Varssevelds Belang bijv.).

Marcel van Bodegraven van Vivax vertelt over tijdelijke woonvormen die in opdracht van Wonion o.a. gebouwd zijn in de Emmastraat voor statushouders.
Gebouwd wordt “losgoed” in plaats van vastgoed. Zonder blijvende betonfundering en infrastructuur. Zeer eenvoudig te plaatsen en verplaatsen. Met cradle-to-cradle materialen worden in zeer korte tijd energieneutrale woningen gerealiseerd die geen gasaansluiting nodig hebben en aangepast zijn op specifieke bewonerswensen.
De woningen hebben een ruimtelijk en functioneel interieur, met een drie meter hoog plafond en veel daglicht door een glazen pui. Toekomstige bewoners mogen in een regionale werkplaats meebouwen aan hun eigen woning, waarmee we hen een uniek werk- en leertraject bieden.
De maximale periode van zo’n tijdelijke huisvesting is 10 jaar. Ook te plaatsen in de achtertuin als het gaat om thuiszorg.

Hans Metzemaekers vertelt over het wonen bij Azora-instellingen en de zorg die door Azora wordt verleend, thuiszorg en zorg in de instellingen als het verzorgingshuis en het verpleeghuis.
“Waar een mens zich thuis voelt, gedijt hij/zij het best. Speciaal bij ons in de Achterhoek zijn we gehecht aan de unieke kleinschalige en afwisselende omgeving, aan de vertrouwde sociale contacten en aan de eigen cultuur die ons heeft gevormd. Misschien wel juist als het lichamelijk of geestelijk wat minder gaat, kunnen we die vertrouwde omgeving maar moeilijk missen. We blijven graag in de nabijheid van familie en vrienden en proberen zoveel mogelijk ons eigen leven te blijven leiden, zelf de regie te blijven voeren, onze eigen beslissingen te nemen. Azora begrijpt dat en handelt daarnaar.”
Als moderne professionele zorgorganisatie beschikt Azora over de middelen en de mensen om uw leven zo gezond en plezierig mogelijk te houden. Ook als de jaren gaan tellen. Het voor de Achterhoek zo kenmerkende naoberschap vullen we bij Azora professioneel in.
Azora beschikt in Varsseveld over het verzorgingshuis “de Bettekamp” en in het verpleeghuis “Den Es”.

Een afwisselend en interessant programma. De sprekers worden hartelijk bedankt en ontvangen een attentie.

Varsseveld, 31 maart 2017
De secretaris,

Corrie van Liere