Verslag ALV 26 maart 2015

Verslag Algemene Ledenvergadering  VARSSEVELDS BELANG  26 maart 2015, 20.00 uur in het Borchuus

Afwezig met kennisgeving: Miep Leneman, Jan Broens, Bernd Vonhof, Cécile Sloots, mevr. Wisselink-Goedhart, Leo Kaminski, R. van der Meulen, Gerard Gielink, Marieke Schuurman en Henk Kreeftenberg.
Aantal leden : 35

 

01. Opening
Adrie Bout heet iedereen welkom en opent de vergadering. Hij geeft het woord aan Marcel Zweers die toelichting geeft over de behoeftepeiling en verzoekt de aanwezigen vraag 1 van  het formulier in te vullen. Mark deelt de formulieren uit.
Hierna heet Adrie nogmaals iedereen welkom. Hij meldt dat het jaarverslag van de secretaris op de site staat, op verzoek kon dit toegestuurd worden.
Het lijkt dat we geen turbulent jaar achter de rug hebben, maar schijn bedriegt. De rol van Varssevelds Belang is behoorlijk aan het veranderen. In samenwerking met de VOV hebben we ons steentje bijgedragen aan het Centrumplan. De rol verandert ook door de politiek-bestuurlijke opvattingen over de rol van de gemeente. Kortgezegd: de gemeente wil niet langer louter als initiatiefnemer voor allerhande projecten fungeren. Integendeel, men verwacht juist initiatieven vanuit de samenleving en vindt dat een belangenvereniging daarbinnen een belangrijke rol moet vervullen.

 

02. Notulen jaarvergadering 20 maart 2014
Er zijn geen vragen/opmerkingen over de notulen. Zij worden hiermee goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

03. Ingekomen stukken en mededelingen  
Er zijn geen ingekomen stukken.

 

04. Jaarverslag 2014
Dit wordt toegelicht door de secretaris.
Het Jaarprogramma 2015 wordt eveneens toegelicht. Varsseveld Pruuft (als nieuwe activiteit op de GAO-Datum) gaat om organisatorische redenen niet door.

De voorzitter heeft een aantal aanvullingen:
•    plan van aanpak terrein achter sporthal, de gemeente wil meer initiatieven vanuit burgers, wij hebben dit als pilot opgepakt in overleg met belanghebbenden
•    behoeftepeiling
•    verfraaiing van het Centrum
Hierover zijn geen vragen.

 

05. Financieel verslag 2014
Ingrid Leneman, penningmeester, doet verslag van de financiële situatie. Er is een positief saldo
Hierover zijn geen vragen met dank aan de penningmeester.
Mevrouw Diepenbroek vraagt of het financieel verslag op internet staat. Dat is niet de bedoeling, het is alleen ter inzage voor de leden.

 

06. Verslag kascommissie 2014
De kascommissie bestond uit Bernd Vonhof en Johan van Erkelens. Bernd wordt afgemeld. Zij hebben de administratie gecontroleerd en hebben alle lof hiervoor, het zag er keurig uit. Overzichtelijk en inzichtelijk. Bij steekproeven zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, vragen werden adequaat beantwoord. Een prima penningmeester. Zij vragen de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Hiermee wordt ingestemd.

 

07. Benoeming nieuwe kascommissie 2015
Bernd Vonhof is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Johan van Erkelens blijft aan als lid. Gilbert Legters meldt zich als nieuw lid, waarvoor dank.


08. Contributieverhoging
Al heel lang geleden is de contributie vastgesteld op € 5,00 per jaar. Voorstel is de contributie te verhogen naar € 7,50. Dit heeft ook te maken met veranderende rol. Adrie geeft weer wat de opdracht van VB is volgens de statuten. Het speelveld van een belangenvereniging, dus ook van Varssevelds Belang, en de daarmee samenhangende houding verandert. Er zullen op een andere manier bijeenkomsten georganiseerd worden, dit brengt extra kosten met zich mee. De vergadering gaat akkoord met de contributieverhoging. Jan Schoneveld geeft aan het een gezonde ontwikkeling te vinden en adviseert om ons bezig te houden met 3 herkenbare punten en deze duidelijk te communiceren met de gemeente.

 

09. Bestuursverkiezing
Miep Leneman, Lucel ten Have en Arno Dijkstra zijn aftredend en herkiesbaar. Zij geven aan nog te willen blijven. Zij worden bij acclamatie herbenoemd.
Aftredend en niet herkiesbaar zijn Christa te Lindert en Bennie Jentink. Adrie bedankt hen voor hun inzet van de afgelopen jaren. Als nieuw bestuurslid wordt Henk Tuut voorgesteld, er zijn geen tegenkandidaten.
Henk wordt bij acclamatie benoemd.
Er is nog 1 vacature, de aanwezigen worden uitgenodigd zich kandidaat te stellen of eens rond te kijken binnen hun netwerk.

 

10. Rondvraag
Gé Duitshof vraagt of er iets aan het pand op de hoek van Schoolstraat/Van Pallandtstraat gedaan kan worden, het is hem een doorn in het oog. Het is bekend bij VB, maar wij hebben hier weinig invloed op.
Ook vraagt hij waarom door ‘Keep them rolling’ het Centrum gemeden wordt. Dit heeft een praktische reden, i.v.m. afmeting voertuigen wordt er zo veel mogelijk een “recht toe, recht aan – route” gereden.
Marijke Wolters vraagt waarom VB mist op de lijst van Rabobank Clubkas campagne. Inderdaad een gemiste kans voor VB, volgend jaar zullen we ons aanmelden.
Bernard Klanderman vraagt of er nog een stop is door ‘Keep them rolling’; ja ,bij het monument aan de Rademakersbroek.
Mevr. Diepenbroek vraagt naar de stand van zaken biovergister en de rol van VB hierin. Cees Schuurman licht e.e.a. toe. VB heeft zienswijze ingediend, wij hebben bezwaar gemaakt tegen de procedure. Vergunning is vernietigd. Wij willen geen politiek bedrijven en laten de beslissing aan de rechterlijke macht. Wij weten niet wat de vervolgstappen zijn van de biogasvereniging.
Bernard Klanderman adviseert ons een ledenwerfactie op te zetten. We denken hierover na, misschien is de behoeftepeiling hier een goede aanleiding voor. Hierbij een oproep doen lid te worden.

 

11. Sluiting
De ledenvergadering wordt gesloten en de aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Nu is de pauze.

 

Openbare gedeelte
Er zijn geen andere mensen uit Varsseveld e.o. op de uitnodiging afgekomen.
Arno Dijkstra geeft een presentatie over de aankleding van het Centrum in de vorm van bloembakken. Dit wordt een samenwerking met Estinea. Er wordt gestart met zgn. hanging baskets aan 25 lantaarnpalen rondom Kerkplein.
Er wordt de tip gegeven ‘Groei en Bloei’ hierbij te betrekken.
Mevr. Diepenbroek hoe dit bekostigd wordt. Antwoord is dat het kostenneutraal gerealiseerd wordt.

Hierna maken Marcel en Mark de uitslag bekend van de eerste ingevulde formulieren voor de behoeftepeiling.

 

Varsseveld, 2 april 2015
De secretaris,

 

Corrie van Liere