Verslag ALV 22 maart 2016

Verslag Algemene Ledenvergadering VARSSEVELDS BELANG 22 maart 2016, 20.00 uur bij Fu Hing

 

Afwezig met kennisgeving: Robert Bolk, Marieke Schuurman, Johan van Erkelens, Otto Willemsen, Henk van Duijn en R. van der Meulen-Bolder.

Aantal aanwezige leden: 26 + het voltallige bestuur.

 

01. Opening

Adrie Bout heet iedereen welkom in een vol gepakt huis en opent de vergadering. Fijn dat jullie er zijn. Hij staat met gemengde gevoelens in verband met de aanslagen vandaag in Brussel.

Hij vraagt of iemand nog een toevoeging heeft op de agenda. Dit is niet het geval.

 

02. Notulen jaarvergadering 26 maart 2015

Er zijn geen vragen over de notulen. N.a.v. de notulen merkt Corrie van Liere op dat we dit jaar wel meedoen aan de Rabobank Clubkas campagne en dat we een ledenwerfactie hebben gehouden tijdens de kerstmarkt. Deze heeft 30 nieuwe leden opgeleverd.

De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld met dank aan de secretaris.

 

03. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

Adrie Bout deelt mee dat wij destijds bezwaar hebben gemaakt tegen de procedure zoals deze gevoerd is inzake de biovergister. Zoals nu bekend heeft de Raad van State de bezwaren afgewezen en is er groen licht voor de biovergister.

Mark van Westerlaak krijgt het woord om iets te vertellen over de resultaten van de behoeftepeiling die vorig jaar gehouden is.

Er zijn drie thema’s uit gekomen die de Varssevelders belangrijk vinden:

  • Meer evenementen
  • Meer voor de jeugd van 12 tot 17 jaar
  • Zorg voor de medemens

Aan het tweede thema is afgelopen jaar aandacht besteed. Twee dames van Starters4Community hebben ons daarin gesteund. Zij hebben 100 jongeren uit de doelgroep gesproken. Met de resultaten hiervan gaan we aan de slag. Verder hebben 80 mensen aangegeven mee te willen denken met ons.

De heer Dijkstra vraagt of er uit de behoeftepeiling naar voren is gekomen dat er een extra supermarkt gewenst is in het dorp. 90 van de 400 mensen gaf aan dat dit een wens is.

Mariska Tuut vraagt of er een voorbeeld genoemd kan worden van een extra activiteit voor de jeugd van 12 tot 17 jaar. Naast kermis een tweede evenement en het oprichten van een jeugdraad binnen Varssevelds Belang.

 

04. Jaarverslag 2015

Dit wordt kort toegelicht door de secretaris.

N.a.v. het jaarverslag legt Adrie Bout e.e.a. uit over het invoeren van reclamebelasting. Dit is een hardnekkige kwestie. In de procedure is het vastgelopen. Het moet opnieuw opgestart worden. Er komt weer een draagvlakonderzoek. Het streven is dat de belasting 1 juli 2016 in kan gaan. Dit is een belangrijke inkomstenbron waar ook Varssevelds Belang wel bij vaart. De verfraaiing van het dorp in de vorm van de hanging baskets worden namelijk gedeeltelijk hieruit gefinancierd.

De opmerking wordt gemaakt dat de bijdrage geïncasseerd wordt door de gemeente, hoe verhoudt zich dit tot de V.O.V. Adrie Bout legt uit hoe het werkt. Gemeente is kassier, V.O.V. beheert het geld.

Mevrouw Diepenbroek vraagt of het volledige bedrag naar de V.O.V. gaat. Ja, minus ‘administratiekosten’ gemaakt door de gemeente.

 

05. Financieel verslag 2015

Ingrid Leneman, penningmeester, doet verslag van de financiële situatie. Er is een klein negatief saldo.

Ze heeft het Hootchie Koe festival opgenomen op de begroting voor 2016, echter nog geen bedragen genoemd omdat hier niets zinnigs over te zeggen is.

Varsseveld in Beeld wordt dit jaar niet georganiseerd.

Adrie Bout merkt op dat er een bedrag genoemd staat van € 35,00 voor het terrein achter de sporthal. Het totale bedrag voor het opknappen is € 70.000,00. Dit is door de gemeente betaald. Het plan was een initiatief van Varssevelds Belang.

Ingrid meldt dat we dit jaar dus meedoen aan de Rabobank Clubkas campagne en vraagt de leden op ons te stemmen.

Er zijn geen vragen met dank aan de penningmeester voor de duidelijke uitleg.

 

06. Verslag kascommissie 2015

De kascommissie bestond Johan van Erkelens en Gilbert Legters. Johan heeft zich afgemeld. Zij hebben de administratie gecontroleerd en hebben alle lof hiervoor, het zag er keurig uit. Overzichtelijk en inzichtelijk. Bij steekproeven zijn geen onregelmatigheden geconstateerd, vragen werden adequaat beantwoord. Een prima penningmeester. Zij vragen de vergadering de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. Hiermee wordt ingestemd.

 

07. Benoeming nieuwe kascommissie 2015

Johan van Erkelens is aftredend. Hij wordt bedankt voor zijn inzet. Gilbert Legters blijft aan als lid. Joop Schuurman meldt zich als nieuw lid, waarvoor dank.

 

08. Bestuursverkiezing

Mark van Westerlaak is aftredend en herkiesbaar. Hij geeft aan nog te willen blijven. Hij wordt bij acclamatie herbenoemd.

Aftredend en niet herkiesbaar is Cees Schuurman. Adrie bedankt hem voor zijn inzet van de afgelopen jaren. Als nieuw bestuursleden worden Hans Teerink en Manon Lettink voorgesteld, er zijn geen tegenkandidaten. Hans en Manon worden bij acclamatie benoemd.

 

09. Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

 

11. Sluiting

De ledenvergadering wordt gesloten en de aanwezigen bedankt voor hun aanwezigheid en inbreng.

 

Nu is de pauze.

 

Openbare gedeelte
Er zijn twee mensen uit Varsseveld e.o. op de uitnodiging afgekomen.

Walter van de Gevel van de gemeente verzorgt een boeiende presentatie over inbraakpreventie en de buurt What’sApp. Het verzoek wordt aan Varssevelds Belang dit te gaan coördineren. Het komt op de agenda.

 

Varsseveld, 23 maart 2016

 

De secretaris,

Corrie van Liere