Uitnodiging ALV 27 maart

Geacht lid van Varssevelds Belang,

Hierbij nodigen wij u uit voor onze Algemene Ledenvergadering op woensdag 27 maart 2019 bij Restaurant Fu-Hing , Kerkplein 11, Varsseveld, aanvang 20.00 uur. De koffie staat klaar vanaf 19.45 uur.
Voor de pauze is deze vergadering uitsluitend toegankelijk voor leden. Na de pauze is de vergadering openbaar.

Op deze avond zal, na het gebruikelijke huishoudelijke gedeelte en de pauze, weer een onderwerp centraal worden gesteld. Deze keer is gekozen voor een presentatie waarin het perspectief van Varsseveld wordt belicht. In de meerjarenbegroting 2019 – 2022 van de gemeente wordt onder meer ingezet op het stimuleren van de economie, recreatie en toerisme. Het gaat goed met onze bedrijven: op Hofskamp Oost 2 zijn geen of nauwelijks nog vierkante meters te koop. Een knooppunt van de zgn. Smart Industry is ontstaan.
In tal van documenten wordt Varsseveld genoemd als een dorp met potentie voor de nabije toekomst. In de pers hebben we kunnen lezen dat een Gebiedsontwikkeling voor Varsseveld in de maak is en dat er regionaal gezien meer ruimte komt voor woningbouw. Misschien dat Varsseveld daar een graantje van meepikt.
We hebben Arnold Spijkers, Gebiedsmakelaar voor Varsseveld e.o. en Richard Krabben, Senior beleidsadviseur Economie en Vrijetijdseconomie bij gemeente Oude IJsselstreek bereid gevonden om een toelichting te geven op de voornemens van het college en de gemeenteraad.

Ook niet-leden zijn welkom vanaf 20.30 uur!

De notulen van vorig jaar vindt u hier, het jaarverslag is na de vergadering beschikbaar op onze website : www.varsseveldsbelang.nl. Als u dit toch liever per post wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met het secretariaat.
We zien u graag op 27 maart.

Met vriendelijke groet,

Namens het bestuur van de Vereniging Varssevelds Belang,

Adrie Bout, voorzitter
Wilma Hendriksen, secretaris

 

Agenda jaarvergadering woensdag 27 maart 2019

Plaats: Restaurant Fu-Hing te Varsseveld
Aanvang: 20.00 uur
=============================================================================

1. Opening door de voorzitter, dhr. Adrie Bout

2. Notulen jaarvergadering woensdag 27 maart 2018, dhr. Adrie Bout

3. Rondvraag, inventariseren van vragen en evt. direct beantwoorden

4. Ingekomen stukken en mededelingen

5. Jaarverslag 2018, presentatie voorzitter dhr. Adrie Bout

6. Financieel verslag 2018 + begroting 2019 door de penningmeester, mevr. Ingrid Leneman

7. Verslag kascommissie 2018, de heer H. Wissink

8. Benoeming nieuwe/aftredend kascommissie 2019: de heer B.D. Klein Wassink

9. Bestuursverkiezing Aftredend en niet herkiesbaar zijn : Corrie van Liere, Arno Dijkstra en Mark van Westerlaak. Aftredend en herkiesbaar: Hans Teerink en Manon Lettink. Voorstel tot benoeming: het bestuur draagt de volgende kandidaten voor als lid van het bestuur van Varssevelds Belang : Frank Kreeftenberg en Berthe Lies Dijkstra. Meer kandidaten kunnen, onder bereidverklaring van de kandidaat en getekend door tenminste vijf leden, tot 2 dagen voor de vergadering worden ingediend bij het secretariaat: Lichtenvoordseweg 11b, 7051 GN Varsseveld.

10. Sluiting van de vergadering. Pauze Na de pauze zal Richard Krabben een presentatie geven over de industriële ontwikkeling en toerisme van Varsseveld.

Pauze

Arnold Spijkers, Gebiedsmakelaar voor Varsseveld e.o. en Richard Krabben, Senior beleidsadviseur Economie en Vrijetijdseconomie bij gemeente Oude IJsselstreek geven een toelichting op de voornemens van het college en de gemeenteraad over het economisch perspectief van Varsseveld. Dit gedeelte is ook toegankelijk voor niet-leden van Varssevelds Belang.