Nieuwsbrief 5 mei 2021

Geacht lid van Varssevelds Belang, 

Het bestuur van Varssevelds Belang houdt u graag op de hoogte van de zaken waarmee zij bezig is. 

In deze tijd, waarin we nog altijd met de Coronapandemie te maken hebben, is het lastiger om met de leden in contact te blijven, omdat veel van onze leden niet digitaal bereikbaar zijn. 

De Coronapandemie heeft er ook voor gezorgd dat vorig jaar de ledenvergadering niet heeft plaatsgevonden en ook dit jaar gaat deze vergadering niet lukken voor 1 juni. 

Wij hopen dat we in september een ledenvergadering kunnen houden waarbij u lijfelijk aanwezig kunt zijn. 

Varssevelds Belang is een vereniging die meepraat, meedenkt, meebeslist in veel verenigingen, raden en dergelijke, die op één of andere manier te maken hebben met Varsseveld. Een deel van deze activiteiten is terug te vinden op onze website www.varsseveldsbelang.nl

Te denken valt bijvoorbeeld aan de hanging baskets met bloemen in het dorp, de 4-mei herdenking en de herdenking bij het monument aan het Rademakersbroek, het plaatsen van de kerstboom in het dorp en het taxus knippen op de begraafplaats ten behoeve van kankeronderzoek. Varssevelds Belang is ook gesprekspartner bij verschillende bijeenkomsten zoals bijvoorbeeld over de N18 en de Noordtak van de Betuwe-route, vergaderingen met andere dorpen en buurtschappen in de Oude-IJsselstreek, de Varsseveldse Industriële Vereniging en de Varsseveldse Ondernemers Vereniging, de VVV, de Plattelandsraad, de Regionale Energie Strategie, de Wijk van de Toekomst (het streven naar een energie neutrale wijk). Ook zetten wij ons in om de toegankelijkheid voor mindervaliden te verbeteren (bijv. op- en afritten, obstakels op de stoep, etc.) en ondersteunen wij De Bettekamp en Den Es (Azora) bij het verspreiden van maaltijden in deze Coronatijd. 

Uiteraard is de gemeente Oude IJsselstreek ook een frequente gesprekspartner van Varssevelds Belang. 

Tijdens veel van deze overleggen komt steeds één urgent probleem naar voren; de enorme behoefte aan woningen in ons mooie dorp. Veel jongeren trekken weg uit Varsseveld omdat er geen woningen voor hen zijn en ouderen die op zoek zijn naar een levensloopbestendige- of seniorenwoning zijn steeds vaker genoodzaakt om naar ander dorp uit te wijken of te blijven wonen, omdat er in Varsseveld geen aanbod is. 

Veel mensen die in Varsseveld werken, willen hier ook graag komen wonen, maar ook dat is op dit moment niet mogelijk. Een nieuw industrieterrein is in ontwikkeling, deze creëert ca. 1.500 extra arbeidsplaatsen, ook een deel van deze mensen moeten ergens gehuisvest kunnen worden. 

Bovengenoemde situatie heeft ertoe geleid dat Varssevelds Belang het onderwerp wonen als speerpunt heeft gemaakt. Wij hebben er bij de gemeente op aangedrongen te onderzoeken hoe groot de woningbehoefte is.

Tot voor kort was het alleen mogelijk om woningen te realiseren op de zogenoemde ‘rotte plekken’ in Varsseveld, denk hierbij aan het terrein van de zuivelfabriek, het pand van de voormalige Rabobank, het terrein rondom voormalig Helmink Diepvries, etc. 

De gemeente staat heel welwillend tegenover de initiatieven die genomen worden om op deze plekken woningen te realiseren, maar het is uiteraard niet voldoende om in de woningbehoefte van Varsseveld te voorzien. 

Varsseveld Belang heeft gemeend om tijdens de raadsvergadering van 22 april jl. in te spreken over het de noodzaak van het bouwen van woningen In Varsseveld en het belang om hier ook vaart mee te maken . Via deze link kunt u horen wat Marc Neijsen, namens Varssevelds Belang, ingebracht heeft. 
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/Vergaderingen/Raadsvergadering/2021/22-april/20:00 

Er zijn veel argumenten genoemd over het waarom er veel gebouwd moet worden in Varsseveld, met de opmerking dat Varssevelds Belang wil participeren (binnen bepaalde kaders) om een nieuwe, mooie, groene en duurzame wijk in Varsseveld te realiseren en zo veel mogelijk in te passen in de bestaande omgeving. 

Enkele uren voor de raadsvergadering kwam er vanuit de gemeente een document naar buiten met locaties waar eventuele nieuwe wijken zouden moeten komen. Varssevelds Belang was daar nog niet van op de hoogte, maar we zijn wel verheugd dat de woningbouw vlot getrokken is. 

Over de locaties waar gebouwd wordt, neemt Varssevelds Belang geen standpunt in. We realiseren ons dat op elke locatie wel aanwonenden/belanghebbenden zijn, die wellicht gedupeerd worden. 

Een ieder staat het natuurlijk vrij om bij de gemeente Oude IJsselstreek bezwaar te maken tegen de voorgenomen plannen, volgens de reguliere bezwaarprocedure. 

Op 26 mei organiseert de gemeente een digitale voorlichtingsavond over de bouwplannen in Varsseveld. Via de website van de gemeente kunt u zich hiervoor inschrijven. https://www.oude-ijsselstreek.nl/form/aanmelden-online-informatieavond 

Wij hopen u zo voldoende geïnformeerd te hebben en hopelijk lukt het over niet al te lange tijd om samen over al deze onderwerpen van gedachten te wisselen. 

Hartelijke groet en blijf gezond! 

Dolf Onstenk 

voorzitter Varssevelds Belang 

 

logo vb 2020