Hoeveelheid restafval met meer dan de helft gedaald!

Op 1 januari 2017 is de gemeente gestart met een nieuwe wijze van afvalinzameling met als doel het huishoudelijk afval beter te scheiden. De resultaten na drie maanden zijn spectaculair. De hoeveelheid restafval is in de eerste drie maanden van 2017 met meer dan de helft gedaald t.o.v. de eerste drie maanden van 2016. De hoeveelheid PMD is verdubbeld en het GFT is fors gestegen (+76 %). De hoeveelheid papier blijft wel achter bij de verwachtingen en daalt.

Wethouder Henk Hengeveld van Milieu: “Een compliment aan onze inwoners. Zij zijn het afval veel beter gaan scheiden de afgelopen maanden. We maken hiermee een hele grote stap richting onze doelstelling: 75% van het huishoudelijk afval hergebruiken in 2020.”

Huishoudelijk afval

Sinds 1 januari 2017 heeft ieder huishouden vier containers in plaats van twee. Om het scheiden van afval te stimuleren heeft ieder huishouden standaard een kleine grijze container voor restafval aangeboden gekregen. Deze wordt eens in de vier weken geleegd. Ongeveer 84% van de huishouders heeft gekozen voor dit standaardpakket. Het scheiden van de overige afval soorten, PMD, GFT, papier, wordt gestimuleerd door deze zoveel mogelijk thuis op te halen. Ongeveer 10% van de huishoudens, onder andere in appartementen, maakt gebruik van een ondergrondse afvalcontainer. Met deze huishoudens zijn maatwerkafspraken gemaakt. De afvalstoffenheffing is in 2017 gemiddeld gedaald ten opzichte van 2016. Voor huishoudens die hebben gekozen voor een grote grijze container (5%) is de afvalstoffenheffing gestegen.

Spectaculaire resultaten

In de eerste drie maanden van 2017 is er 58% minder restafval opgehaald dan in de eerste drie maanden van 2016. Het PMD stijgt met 101 %, en bij het GFT is een stijging te zien van 76 %. Er is 29% minder papier opgehaald in de eerste drie maanden van 2017 dan in 2016. De gemeente onderzoekt wat de reden hiervoor kan zijn. Kijken we naar het huishoudelijke afval dat met containers wordt ingezameld dan zijn de scheidingspercentages al gestegen van 44% (in 2015) naar 65% (de 1e drie maanden van 2017).

Vervolg VANG De nieuwe aanpak, VANG (Van Afval Naar Grondstof), bestaat uit 14 op elkaar afgestemde maatregelen, die tot doel hebben het scheidingspercentage te verhogen. Tot nu toe heeft de gemeente maatregelen getroffen ten aanzien van het fijn huishoudelijk afval. De komende tijd worden nog meer VANG maatregelen uitgevoerd, bijvoorbeeld met betrekking tot het grof huishoudelijk afval. In 2018 wordt een uitgebreide evaluatie gedaan.