Een informatief gesprek met de politiek in Oude IJsselstreek

Op donderdag 13 april hebben wij een informatief gesprek gevoerd met de politieke partijen in Oude IJsselstreek. Een verslag van het gesprek vindt u hieronder.

Een informatieve gedachtewisseling met Varssevelds Belang (VB), daar hadden een paar politieke partijen van Oude IJsselstreek behoefte aan. VB zag (en ziet) niets in een gesprek met partijen afzonderlijk, maar wel met alle partijen gezamenlijk in één gesprek. Dat gebeurde op 13 april in het Borchuus in Varsseveld waarin we een oriëntatie over de fysieke ontwikkeling van Varsseveld en m.n. de woningbouw en de extra supermarkt de revue lieten passeren. Met uitzondering van het CDA en de fractie Siner waren alle politieke partijen aanwezig.

Keuzes maken waar wat moet komen, noch voor woningbouw, noch voor een extra supermarkt, is niet voorbehouden aan VB, zo vindt het VB-bestuur. Zij maakt zich wel zorgen over het fysieke perspectief van het dorp en dat wil het bestuur wel graag kwijt. Behoefte aan (senioren-) woningbouw en de wens voor een extra supermarkt worden met nadruk neergezet. Het centrumplan (van 2011) is nog lang niet af. De dreigende verpaupering van de Schoolstraat, het vml. terrein van de Boterfabriek en de situatie in de aanloopstraten naar het centrum, verdienen in de ogen van VB op korte termijn meer dan nadrukkelijke aandacht. 

De politieke partijen zijn er best van doordrongen dat er iets moet gebeuren in Varsseveld; de manier waarop en de mate waarin is een prangende vraag waar men zo nog geen antwoord op weet. Varsseveld is bovendien niet uniek voor wat de vraag naar woningbouw betreft; dat speelt in meerdere kernen van Oude IJsselstreek, zo laat men weten. Teveel vraag is er naar woningbouw, terwijl er (regionale) afspraken zijn om juist dat te temporiseren.
Voor de detailhandel is er een detailhandelsvisie in de maak waarin, op regionaal niveau, afspraken over het maximale winkelvloeroppervlak in een dorp en in de gemeente worden vastgelegd. Wel uniek is de industriële ontwikkeling van Varsseveld en daar wil men wel meer van weten : hoe zit het met de inkomende pendel, welke behoefte is er bij de werknemers van het industriële bedrijfsleven om zich in Varsseveld te willen vestigen. Een paar aspecten die tot nu toe onderbelicht zijn gebleven, aldus de politieke reactie.

VB laat zich niet uit het veld slaan. Zij wil ook sneller aan de slag dan de politieke armslag biedt. De handen ineen slaan lijkt een oplossing, maar dat is aan de andere kant ook niet de meest eenvoudige variant. De eerste stap is gezet : op initiatief van VB hebben de Varsseveldse Industriële Vereniging (VIV), de Varsseveldse Ondernemersvereniging (VOV) en Varsseveld Belang onder de werktitel “Varsseveld Geeft Geen Krimp” de handen ineen geslagen met een platform dat het neigende krimpscenario tot een minimum wenst te reduceren.
De politiek juicht de initiatieven vanuit de samenleving toe : met een goed onderbouwd plan waarin de gemeente als klankbord participeert, kan best wel eens een goed resultaat behaald worden.

VB gaat nu, samen met VIV en VOV, verder met het ontwikkelen van haar gedachten/plannen om te komen tot een verdere verfraaiing van ons dorp. Dat doen we stapsgewijs en ook in overleg met de gemeente. Van de voortgang zullen wij u zoveel als mogelijk op de hoogte houden.