Convenant gesprek met de gemeente

Beste leden, websitevolgers en Facebook vrienden. Graag willen wij jullie iedere maand een kijkje in de keuken geven van Varssevelds Belang. We lichten elke keer 1 onderwerp uit de vergadering nader toe.


Het  Convenant gesprek met de gemeente waar we u in oktober 2014 over geïnformeerd hebben, heeft in november plaats gevonden. Graag vertellen we deze maand meer over het verloop van dat gesprek. Duidelijk is geworden dat in de toekomst het convenant gesprek een andere wending gaat krijgen. Tot dusver werd er een actielijst doorgelopen, voor de toekomst zal een lange termijn visie bekeken en besproken worden. Kortlopende en praktische acties zullen via de Gebiedsmakelaar worden behandeld.

 

Enkele besproken punten zijn;


Parkeren Hovenstraat
; de gemeente is voor het invoeren van een blauwe zone, maar wijst er op dat het mogelijk een verschuiving van parkeren naar woonstraten tot gevolg kan hebben. Voor het winkelend publiek en de middenstand zal een blauwe zone daar wel een verbetering betekenen.
Langparkeerders kunnen prima uit de voeten op de parkeerplaats achter de sporthal, maar door overlast en vandalisme wordt daar minder geparkeerd. Afgesproken is dat de gemeente daar actie gaat ondernemen.


Duurzaamheid bedrijventerrein
; er lopen gesprekken over de verkoop van verschillende percelen voor bedrijfsvestiging.
De optie om braakliggende industriegronden duurzaam in te richten, is nog niet echt in beeld maar wordt ook niet uitgesloten.

Kunstwerk Essenkampschool; door Varssevelds Belang zijn diverse locaties benoemd om het betreffende kunstwerk nieuw leven in te blazen. Gemeente Oude IJsselstreek geeft te kennen dat het een zware constructie betreft, dit vereist een specialistische ophanging. Dit betekent ook dat niet iedere locatie geschikt is. Diverse mogelijkheden worden nu onderzocht en bekeken.


Voormalige Zuivelfabriek
; vanuit de gemeente wordt gesproken met de nieuwe koper over de voortgang. Ook de nabije omgeving wordt bekeken en besproken. en, zo nodig meegenomen in de afronding van het Centrumplan. Want wij vinden dat het Centrumplan nog niet af is.
De gemeente wijst dat niet af en het doel van de gemeente is de samenleving hierbij te betrekken.

Ook besproken is;


Terrein Meeander School en de parkeerplaats achter de sporthal
; het betreffende terrein brengt de laatste maanden in de avonduren veel overlast met zich mee. Men moet dan denken aan; vernieling, afval-overlast en het dealen van drugs. De gemeente geeft te kennen dat er vanuit het Graafschap College een project opgestart wordt om soortgelijke problemen aan de te pakken. Dit project zal op het Meeander terrein toegepast worden.

Parkeren achter de sporthal; de parkeerplaats is weliswaar ingericht maar het naastgelegen terrein nog niet. Voor de aankleding van het terrein is bij de gemeente een budget beschikbaar. Mits een goed burgerinitiatief kan men in aanmerking komen voor het een bepaald bedrag om de aankleding van het terrein af te ronden.