Bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek

Bent u eigenaar van grond, een woning of een bedrijf in het buitengebied? Dan is het bestemmingsplan buitengebied belangrijk voor u. In dit bestemmingsplan komt te staan hoe u uw grond mag bebouwen en gebruiken. In onze eerste nieuwsbrief van zomer 2012 kon u lezen wat het bestemmingsplan buitengebied is. Met deze tweede nieuwsbrief nodigen we u van harte uit om met ons in gesprek te gaan over de inrichting van het buitengebied.

 

In gesprek
Op 4 en 11 februari bent u van harte welkom bij twee bijeenkomsten ter voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Tijdens deze bijeenkomsten nodigen we iedereen uit om in verschillende groepen in gesprek te gaan over de inrichting van het buitengebied en de dilemma’s die we daarbij tegenkomen.
Op www.buitengebiedoudeijsselstreek.nl kunt u de zogenaamde inventarisatiekaarten voor het bestemmingsplan buitengebied bekijken. Op deze kaarten zijn alle woningen en bedrijven opgenomen. Ook kunt u op deze website de dilemma’s zien waarover we met u in gesprek willen gaan. Beide liggen ook ter inzage op het gemeentehuis. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de bijeenkomsten te komen, dan kunt u via de website of per post reageren op de dilemma’s en de inventarisatie. We ontvangen uw reactie graag voor 28 februari 2015.
Op basis van de reacties zal het college van B&W in overleg met de gemeenteraad de beleidsuitgangspunten bepalen voor het bestemmingsplan buitengebied. In deze uitgangspunten leggen we vast op welke manier we als gemeente willen omgaan met het buitengebied. Deze beleidsuitgangspunten zijn dan de basis voor het nieuwe bestemmingsplan. We verwachten dat u medio 2015 het nieuwe bestemmingsplan in concept kunt bekijken en erop kunt reageren.