Varssevelds Belang maakt gebruik van spreekrecht

Tijdens de raadscommissievergadering 'Fysieke Leefomgeving' heeft voorzitter Adrie Bout gebruik gemaakt van het spreekrecht. Hieronder vindt u zijn bijdrage:

 

Dames en heren,

 

Fijn dat we van de gelegenheid kunnen gebruik maken om te reageren op de “Beleidsnotitie woningbouwplanning Oude IJsselstreek”.
Op de valreep want eerlijk gezegd was het ons ontgaan dat dit stuk bij u op tafel zou komen. We hebben de publicatie van de ter inzagelegging gewoon over het hoofd gezien. Misschien niet sterk van ons, maar nu we het toch over communicatie hebben : de termijn van ter visie legging was ook wel heel erg kort voor zo’n belangrijk document. Wij weten inmiddels dat het juridisch gezien niet noodzakelijk was om het document ter inzage te leggen, maar met de goede interactieve communicatie die we met elkaar voor ogen hebben, willen we graag daarvoor aandacht vragen.

 

We begrijpen dat de Regio en de gemeente Oude IJsselstreek zich planmatig bezig moeten houden met de woningbouw. Geen gemakkelijke opgave overigens en we hebben er respect voor dat u met dit document een poging doet om een goede invulling te geven aan de fysieke leefomgeving in de gemeente. Een invulling die naar wij hopen wel ruimte geeft voor een periodieke monitoring en niet als een statisch gegeven zal worden omarmd. Wij pleiten er voor om die flexibele slag met elkaar inhoud en vorm te geven. Wij verzoeken u bij de beraadslagingen dit aandachtspunt mee te nemen zodat wij met elkaar de interactieve communicatie op dit punt gestalte kunnen geven.

 

We hebben niet alle ins en outs kunnen bekijken en het voor ons te kort dag geweest om gefundeerd te reageren. We maken ons wel zorgen over hetgeen we in hoofdlijnen gelezen hebben en die zorg willen we graag met u delen. Bijna als vanzelfsprekend zoemen we in op de situatie in Varsseveld. U zult dat ons op dit moment hopelijk niet euvel duiden. Vooral maken we ons zorgen over de (leefbare) fysieke ontwikkeling van ons dorp. Tot nu wordt Varsseveld gekenmerkt door een vrij stabiel inwoners aantal (we schommelen steeds zo rond de bijna 6.000 inwoners), de demografie van het dorp verandert echter wel en dat kan zomaar in een paar jaar een andere kijk op woningbouw teweeg brengen. Dat kan leiden tot behoefte aan een andersoortige woningbouw en wellicht ook meer, maar niet uitsluitend in de kern van het dorp.

 

We zijn blij met uw intenties om vooral ruimte te bieden aan het wonen in de aanloopstraten in de richting van het centrum van Varsseveld. Belangrijke aanloopstraten zijn de Burgemeester van de Zandestraat, de Doetinchemseweg, de Dames Jolinkweg en de Boterstraat. We vragen uw specifieke aandacht hiervoor omdat we uit de markt horen dat Varsseveld wel in beeld is bij een groot aantal senioren, maar dat het aanbod van woningen daarvoor ontbreekt. Tal van burgers zien wij de laatste tijd vertrekken naar elders omdat daar wel een passend aanbod wordt geboden.

 

Wij pleiten ook voor de afronding van ons centrumplan in de richting van de Schoolstraat en het terrein van de vml. Zuivelfabriek. Mede dankzij de inzet van de gemeente ligt het hart van Varsseveld er prima bij, maar het is in onze ogen nog niet af. En ook hier liggen naar ons oordeel kansen en mogelijkheden om het hoofd te bieden aan de steeds dringender wordende vraag naar passende woonruimte voor de 60+er. Maar ook voor anderen is dat noodzakelijk. Luisteren we naar geluiden vanuit het bedrijfsleven dan schieten we ook tekort in een woonomgeving voor nieuwe personeelsleden die niet alleen uit de omgeving of elders uit het land komen, maar ook vanuit het buitenland. Tal van bedrijven laten zien dat de economie aantrekt en er wordt stevig geïnvesteerd. Varsseveld kan bijna als schoolvoorbeeld worden genoemd waar het gaat om uitbreidingen op bestaande locaties. Maar ook nieuwe vestigingen zien we op Hofskamp Oost II verrijzen. Dat brengt nieuwe werkgelegenheid met zich en het zou bijzonder jammer zijn als het nieuwe personeel geen passende huisvesting zou kunnen vinden. Kortom, in onze ogen echt bijzondere aandachtspunten als het gaat om invulling te geven aan de fysieke leefomgeving in Varsseveld. Wij zien graag een voornemen dat recht doet aan de ontwikkeling van het dorp, juist omdat Varsseveld geografisch gezien te midden ligt van een krimpgebied waarin we volop op zoek zijn naar passende woonvormen. Wij pleiten er voor om de kansen die de vermeende krimp ons biedt ook daadwerkelijk handen en voeten te geven in plaats van de schijn van negativisme van de krimp te omarmen.

 

Wij hopen oprecht dat u ons zorg wilt delen en deze in uw beraadslagingen wilt betrekken.

 

Het bestuur van Varssevelds Belang.