Ondertekening participatieverklaring statushouders

In de afgelopen jaren hebben vele mensen van elders als gevolg van oorlogsgeweld en andersoortige bedreigingen hun heil gezocht in onder meer West-Europa. Een behoorlijk aantal van die vluchtelingen is ook in Nederland terecht gekomen en hebben in ons land asiel aangevraagd. Zij die tot de asielprocedure zijn toegelaten krijgen de status van “asielzoeker”,  waarna het inburgeringsproces op gang komt. Deze statushouders worden over het hele land gehuisvest. Ook de gemeente Oude IJsselstreek biedt onderdak aan tal van deze statushouders.

Om te kunnen inburgeren is onder meer kennis van de Nederlandse taal een noodzaak. Onder meer in Ulft en Varsseveld worden dit soort taallessen gegeven. Deze taallessen worden afgesloten met de ondertekening van een participatieverklaring. Dit is, zeker voor de asielzoeker, een bijzonder moment. De gemeente Oude IJsselstreek heeft aan dit ondertekeningsmoment een bijzonder tintje willen geven en heeft daarom op 24 februari j.l. een feestelijke  bijeenkomst in de DRU in Ulft georganiseerd. Daarbij waren zo’n 20-25 statushouders aanwezig, waaronder ook een aantal uit Varsseveld.

De gemeente had aan de belangenverenigingen gevraagd voor deze statushouders een korte inleiding te geven over de in de betreffende dorpen aanwezige voorzieningen e.d. Vanuit Varssevelds Belang heb ik dat gedaan en heb ik me daarbij laten ondersteunen door een PowerPointpresentatie. In die presentatie heb ik daarbij gewezen op het winkelbestand, de culturele mogelijkheden, de mogelijkheden om sport te bedrijven en aandacht gegeven aan de industriële werkgelegenheidsaspecten.  Uiteraard was er in de presentatie ook aandacht voor gezondheidszaken (huisartsen, apotheek e.d.)

Ik heb de indruk dat de statushouders de presentatie zeker hebben gewaardeerd en ook om die reden kijk ik met genoegen terug op die bijeenkomst.

Henk Tuut.